www.info-ogrzewanie.plwww.info-ogrzewanie.pl
Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum rss
Strona główna Kotły na paliwa stałe Kotły gazowe Kominki Instalacje grzewcze Instalacje CWU Izolacja Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum

Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w wieloleciu

Autor: Józef Dopke / Data: 2014-02-26

W artykule podano średnią miesięczną i roczną temperaturę
powietrza i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury
bazowej 15°C w wieloleciu 1996-2013 dla Krakowa. Na rysunku
przedstawiono roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury
bazowej 15°C pomniejszoną o miesięczną liczbę stopniodni
grzania dla czerwca, lipca i sierpnia, w których nie ogrzewa się
budynków w Polsce dla Białegostoku, Krakowa, Łodzi, Gdyni
Oksywia, Helu i Wrocławia w wieloleciu 2006-2013. Dokonano
analizy procentowych zmian zużycia energii na ogrzewanie
budynków w wieloleciu 1996-2013 r. dla Krakowa, w wieloleciu
2003-2013 dla Gdyni Oksywia i w wieloleciu 2000-2013 dla
Łodzi względem średniego zużycia w wieloleciu, względem
najcieplejszego roku i względem ostatniego roku w wieloleciu.

Wstęp

Zużycie energii w gospodarstwach domowych można przedstawić w postaci najprostszego modelu matematycznego [1]:

                                             E = a + b·Sd(tb) + e                             (1)

gdzie:

 • E - zużycie energii,
 • a, b - współczynniki,
 • Sd(tb) - funkcja liczby stopniodni grzania w zależności od tb,
 • tb - bazowa temperatura [2], temperatura zewnętrzna powyżej której praca systemugrzewczego nie jest wymagana,
 • e – błąd metody.

Zależność powyższa dotyczy wszystkich paliw stosowanych w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Wielkość a określa stałe zużycie energii na grzanie wody, przygotowanie posiłków, suszenie odzieży i bielizny.

Wielkość b·Sd(tb) jest zmiennym zużyciem energii na ogrzewanie budynków zależnym od przebiegu pogody.

mgr inż Józef Dopke

Rzeczywista temperatura bazowa, od której obecnie rozpoczyna się ogrzewanie domów, waha się od 12oC do 18oC. Zależy ona w dużym stopniu od jakości izolacji termicznej budynku, wyposażenia mieszkań, przyzwyczajeń ludzi i klimatu.

Ostatnio przyjmowane temperatury bazowe dla nowo wznoszonych budynków wynoszą od 10oC do 15oC.

Dla dobrze izolowanych domów temperatura bazowa może być niższa, ponieważ coraz liczniejsze wewnętrzne źródła ciepła (pralki, lodówki, żelazka, suszarki, komputery, telewizory, radia, lampy, ludzie) w większym stopniu dogrzewają mieszkania.

Uśrednioną temperaturę bazową tb dla obszaru dostaw gazu ziemnego można wyznaczyć z zależności między zużyciem gazu przez odbiorców komunalnych a temperaturą zewnętrzną powietrza. Dla obszaru obsługiwania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. [3] wynosiła ona 18,5oC w 1987 r. i 15,2oC w 1998 r.

W Polsce duże osiedla domów wielopiętrowych ocieplonych styropianem o grubości 100 mm i ogrzewanych osiedlowymi ciepłowniami rozpoczynają ogrzewanie przy kilkudniowej średniej kroczącej średniej dobowej temperaturze powietrza zewnętrznego tb=15oC. Dalej w analizie przyjęto temperaturę bazową tb=15oC.

Jeżeli zużycie energii w i-tym roku kalendarzowym wyniosło

                                         Ei=a+b·Sd(tb)i+e,

to dla populacji gospodarstw domowych, która nie uległa istotnym zmianom można założyć zużycie energii w j-tym roku

                                         Ej=a+b·Sd(tb)j+e.

Iloraz Sd(tb)i/Sd(tb)j. określa zmianę zmiennego zużycia energii na ogrzewanie budynków w i-tym roku kalendarzowym względem j-tego roku o liczbie stopniodni grzania Sd(tb)j.

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w i-tym roku kalendarzowym względem j-tego roku o liczbie stopniodni grzania Sd(tb)j wynosi:


W klimacie Polski w okresie od około 15 maja do 15 września nie ogrzewa się mieszkań, pomimo że występują pojedyncze dni o średniej dziennej temperaturze niższej od temperatury bazowej.

Dlatego w powyższych obliczeniach procentowej zmiany zużycia energii, roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) zmniejsza się o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia.

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Krakowie w wieloleciu 1996-2013

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [4] obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza w Krakowie.

Lokalizację geograficzną miejsca pomiarów meteorologicznych określa szerokość 50o04'58''N i długość 019o48'00''E geograficzna oraz wysokość 237 m położenia stacji meteorologicznej nad poziomem morza.

Średnia miesięczna temperatura powietrza we wrześniu wynosiła od:

 • 16,32oC w 1999 r., 
 • 15,42oC w 2006 r.,
 • 15,19oC w 2011 r.,…,

do

 • 12,22oC w 2001 r.,
 • 12,12oC w 2010 r.,
 • 10,45oC w najzimniejszym 1996 r. (rys. 2).

W 2013 r. średnia temperatura powietrza we wrześniu wynosiła 12,08oC.

Średnia temperatura powietrza we wrześniu w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 13,51oC.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w październiku wynosiła od 12,45oC w 2000 r., 11,79oC w 2001 r., 10,33oC w 2004 r.,…, do 6,87oC w 1997 r., 5,9oC w 2003 r. i 5,27oC w najzimniejszym 2010 r.

W 2013 r. średnia temperatura powietrza w październiku wynosiła 10,01oC. Średnia temperatura powietrza w październiku w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 8,73oC.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w listopadzie wynosiła od:

 • 6,83oC w2000 r., 
 • 5,94oC w 2010 r.,
 • 5,97oC w 1996 r.,…,

do

 • 1,84oC w 1999 r.,
 • 0,81oC w 2007 r.,
 • -0,13oC w najzimniejszym 1998 r.

W 2013 r. średnia temperatura powietrza w listopadzie wynosiła 4,78oC.

Średnia temperatura powietrza w listopadzie w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 3,91oC.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w grudniu wynosiła od:

 • 2,41oC w 2006 r., 
 • 1,5oC w 2011 r.,
 • 1,4oC w 2000 r.,…,

do

 • -4,51oC w 2010 r.,
 • -5,27oC w 2002 r.,
 • -5,95oC w najzimniejszym 1996 r.

W 2013 r. średnia temperatura powietrza w grudniu wynosiła 1,18oC. 

Średnia temperatura powietrza w grudniu w wieloleciu 1996-2013 wynosiła -1,08oC. 

Średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu wynosiła od 3,24oC w 2007 r. ,1,09oC w 2008 r., 0,25oC w 1998 r.,…, do -6,18oC w 1997 r., -6,26oC w 2010 r. i -8,29oC w najzimniejszym 2006 r.

W 2014 r. średnia temperatura powietrza w styczniu wynosiła - 1,13oC.

Średnia temperatura powietrza w styczniu w wieloleciu 1996-2013 wynosiła -2,27oC.

Średnie temperatury powietrza w miesiącach:

 • wrześniu (12,08oC),
 • październiku (10,01oC),
 • listopadzie (4,78oC),
 • grudniu (1,18oC) 2013 r.

były niższe od najwyższych średnich miesięcznych temperatur w wieloleciu 1996-2013.

Również średnia temperatura powietrza w styczniu 2014 r. (1,13oC) była niższa niż najwyższe w wieloleciu 1996-2013. A zatem często podawane informacje w mediach o najcieplejszym końcu 2013 roku od wielu lat nie znajdują potwierdzenia w liczbach.


 

Rys. 1. Średnia miesięczna temperatura powietrza w Krakowie w wieloleciu 1996-2013 r. 

Średnia roczna temperatura powietrza w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 8,66oC a liczona bez czerwca, lipca i sierpnia 5,41oC (rys. 2).

Średnia roczna temperatura powietrza w 2013 r. wynosiła 8,61oC a liczona bez czerwca, lipca sierpnia, w których w Polsce nie ogrzewa się budynków 5,26oC.

Miniony 2013 r. był więc tylko niewiele zimniejszy od średniego w wieloleciu 1996-2013. Biorąc pod uwagę kryteria ciepłownicze, to jest średnią temperaturę w dziewięciu miesiącach grzewczych, najcieplejszym rokiem w wieloleciu 1996-2013 był rok 2000 a najzimniejszym rok 1996. 

Rys. 2. Średnia roczna i średnia roczna bez czerwca, lipca i sierpnia temperatura powietrza w Krakowie w wieloleciu 1996-2013 r. Średnia roczna temperatura powietrza w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 8,66oC a roczna bez czerwca, lipca i sierpnia - 5,41oC

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem średniego zużycia energii w wieloleciu

W Krakowie średnia roczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1996-2013 wynosiła 2689,9oCdni, a pomniejszona o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia 2668oCdni (rys. 3).

Roczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w 2013 r. wynosiła 2712,6oCdni a liczona bez czerwca, lipca sierpnia, w których w Polsce nie ogrzewa się budynków 2692,7oC.

Miniony 2013 r. był więc tylko niewiele zimniejszy od średniego w wieloleciu 1996-2013.

Biorąc pod uwagę kryteria ciepłownicze, to jest średnią liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w dziewięciu miesiącach grzewczych, najcieplejszym rokiem w wieloleciu 1996-2013 był rok 2000 (2222,1oCdni) a najzimniejszym rok 1996 (3249,5oCdni).

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Krakowie (rys. 3) obliczona względem średniej liczby stopniodni grzania w wieloleciu 1996-2013 (2668oCdni) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia wynosiła najwięcej w 1996 r. (21,8%) a najmniej w 2000 r. (-16,7%).

W ostatnich czterech latach wynosiła ona: 13% w 2010 r., -2,6% w 2011 r., 4,6% w 2012 r. i 0,9% w 2013 r.


 

Rys. 2. Roczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) obliczona z definicji dla Krakowa w wieloleciu 1996-2013 r. Średnia liczba Sd(15oC) w wieloleciu 1996-2013 wynosiła: roczna 2689,8oCdni i roczna bez czerwca, lipca i sierpnia 2668oCdni
 

Rys. 3. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 1996-2013 r. w Krakowie względem średniej liczby stopniodni grzania w wieloleciu 1996-2013 (2668oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia

Na rys. 4 przestawiono procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2003-2013 w Gdyni Oksywiu względem średniej liczby stopniodni grzania w wieloleciu 2003-2013 Sd(15oC)=2593,2oCdni.

Procentową zmianę zużycia energii obliczono z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia.

W najcieplejszym 2007 r. procentowa zmiana wynosiła -11%, w 2008 r. -10,5% a w 2006 r. -4,4%.

W najzimniejszym 2010 r. zużycie energii na ogrzewanie budynków było większe o 20,1%, w 2003 r. o 4,9% i w 2012 r. o 3,7% względem średniego zużycia energii w wieloleciu 2003-2013.

W ostatnim 2013 r. zużycie energii na ogrzewanie było tylko nieco mniejsze (o -0,14%) niż średnie w wieloleciu.

 

Rys. 4. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2003-2013 w Gdyni Oksywiu względem średniej liczby stopniodni grzania w wieloleciu 2003-2013 (2593,2oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków wieloleciu względem najcieplejszegoroku w wieloleciu

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Krakowie (rys. 5) obliczona względem najcieplejszego 2000 r. o rocznej liczbie Sd(15oC)=2222,1oCdni bez lata była najwyższa w 1996 r. i wynosiła 46,2% a w ostatnich czterech latach wynosiła:

 • 35,7% w 2010 r.,
 • 16,9% w 2011 r.,
 • 25,6% w 2012 r.
 • 21,2% w 2013 r.

W najzimniejszym 1996 r. zużycie energii na ogrzewanie było wyższe o 46,2% niż w najcieplejszym 2000 r. Jeżeli w 1996 r. na ogrzewanie domu jednorodzinnego zużyto w Krakowie 4386 kg węgla, to w 2000 r. zużyto tylko 3000 kg węgla a w ostatnim 2013 r. - 3636 kg węgla.

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Gdyni Oksywiu (rys. 6) obliczona względem najcieplejszego 2007 r. o rocznej liczbie Sd(15oC)=2308,9oCdni bez lata była najwyższa w 2010 r. i wynosiła 34,9% a w 2003 r. wynosiła 17,8%, a w ostatnich trzech latach wynosiła:

 • 7,9% w 2011 r.,
 • 16,5% w 2012,
 • 17,8% w 2013 r.

Te trzy lata były chłodniejsze niż najcieplejszy 2007 r. Na rys. 7 przedstawiono analogiczne procentowe zmiany zużycia energii dla Łodzi.


 

Rys. 5. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 1996-2013 r. w Krakowie względem najcieplejszego 2000 r. (2222,1oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia 

Rys. 6. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2003-2013 r. w Gdyni Oksywiu względem najcieplejszego 2007 r. (2308,9oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia 

Rys. 7. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2000-2013 r. w Łodzi względem najcieplejszego 2000 r. (2262,1oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem ostatniego roku w wieloleciu

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Krakowie (rys. 8) obliczona względem rocznej liczby Sd(15oC)=2692,7oCdni w 2013 r. bez lata wynosiła:

 • 20,7% w 1996 r., 
 • 11,9% w 2010 r.,
 • 6,7% w 1997 r.,
 • 4,8% w 2003 r.,
 • 3,6% w 2012 r., 3,2% w 2006r., …,
 • - 7,3% w 1999 r.,
 • -7,7% w 2007 r.,
 • -11,6% w 2008 r.,
 • -17,5% w 2000 r.

W najcieplejszym 2000 r. zużycie energii na ogrzewanie było mniejsze o -17,5% niż w 2013 r.

W 2012 r. zużyto o 3,6% więcej energii na ogrzewanie budynków w Krakowie niż w 2013 r.

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Gdyni Oksywiu (rys. 9) obliczona względem rocznej liczby w 2013 r. bez lata (Sd(15oC)=2589,6oCdni) wynosiła w:

 • 20,3% w 2010 r.,
 • 5% w 2003 r.,
 • 3,8% w 2012 r., …,
 • -4,3% w 2006 r.,
 • -10,4% w 2008 r.,
 • -10,8% w 2007 r.

W cieplejszym 2007 r. zużycie energii na ogrzewanie było mniejsze o -10,8% niż w 2013 r. a w najzimniejszym 2010 r. było większe o 20,3%.

W 2012 r. zużyto o 3,8% więcej energii na ogrzewanie budynków w Gdyni Oksywiu niż w 2013 r.


 

Rys. 8. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2000-2013 r. w Krakowie względem 2013 r. (2692,7oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia 

Rys. 9. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2003-2013 r. w Gdyni Oksywiu względem 2013 r. (2589,6oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia

Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie w Łodzi (rys. 10) obliczona względem rocznej liczby Sd(15oC) bez lata w 2013 r. wynosiła w zimniejszych latach:

 • 12,4% w 2010 r., 
 • 2,3% w 2003 r.,
 • 1,43% w 2001 r.

W cieplejszych latach zużycie energii na ogrzewanie było mniejsze o:

 • -17,8% w 2000 r.,
 • -14,2% w 2008 r.,
 • -11,4% w 2007 r.,
 • -7,1% w 2011 r.,
 • -0,02% w 2012 r.

niż w 2013 r.


 

Rys. 10. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2000-2013 r. w Łodzi względem 2013 r. (2750,8oCdni) obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia

 
W tabeli 1 podano procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie budynków względem 2013 r. trzech analizowanych miast o liczbie stopniodni grzania przedstawionej na rys. 11.

Do celów porównawczych na rys. 11 przedstawiono również liczbę stopniodni grzania dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku i najcieplejszego miasta wojewódzkiego Wrocławia.

Wrocław był najcieplejszym miastem w latach 2007-2013, ale w 2006 r. liczba stopniodni grzania w miesiącach grzewczych była taka sama we Wrocławiu i Gdyni Oksywiu, a Hel był tylko niewiele zimniejszy.

Spośród trzech analizowanych miast: Krakowa (237 m npm), Gdyni Oksywia (70 m npm) i Łodzi (190 m npm), najzimniejszym był najczęściej Kraków w 2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2011 r. i 2012 r. Tylko w 2010 r. Kraków był spośród tych trzech miast najcieplejszy.

Najczęściej najcieplejszym miastem z tych trzech miast była Gdynia Oksywie w 2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2011 r. 2012 r. i 2013 r. W tych latach zużycie energii na ogrzewanie było w Gdyni Oksywiu mniejsze niż w bardziej na południe położonej Łodzi czy Krakowie. Te wnioski przeczą intuicyjnej ocenie, że im dalej na południe położone miasto tym mniejsze powinno być zużycie energii na ogrzewanie.

Tylko w 2010 r. Gdynia Oksywie była najzimniejszym miastem a więc zużyła więcej energii na ogrzewanie budynków niż bardziej na południe położona Łódź czy Kraków.

Tabela 1. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu w Krakowie, Gdyni Oksywiu i Łodzi względem 2013 r. obliczona z rocznej Sd(15oC) pomniejszonej o miesięczne liczby stopniodni grzania dla czerwca, lipca i sierpnia


 

Rys. 11. Roczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) pomniejszona o miesięczne liczby stopniodni grzania czerwca, lipca i sierpnia i obliczona z definicji dla wybranych miast w wieloleciu 2006- 2013 r.

Wnioski

Zużycie paliw na ogrzewanie budynków w 2012 r. było wyższe o 5,6% w Białymstoku, 3,8% w Gdyni Oksywiu i 3,6% w Krakowie niż w 2013 r.

Zużycie paliw na ogrzewanie w 2012 r. było niższe o -0,02% w Łodzi i o -0,35% we Wrocławiu niż w 2013 r.

W Krakowie najzimniejszym sezonem grzewczym liczonym od 1 września do 31 maja następnego roku był sezon 2005/2006 r. a najcieplejszym 2006/2007 r. (rys. 12).

Obecnie trwający sezon grzewczy można ocenić w przedziale czasu liczonym od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. W tym okresie skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) wynosiła 1478oCdni. Jeżeli oceniamy ten okres obecnego sezonu grzewczego, to można stwierdzić, że nie był on najcieplejszy jak powszechnie podaje się w mediach.

Znacznie cieplejsze w tym okresie były sezony grzewcze 2006/2007 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1212,2oCdni, 2000/2001r. o skumulowanej Sd(15oC)=1337,2oCdni i 2004/2005 r. skumulowanej Sd(15oC)=1431,2oCdni.

Znacznie zimniejsze w tym okresie były sezony grzewcze:

 • 1996/1997 r. o skumulowanej liczbie stopniodni grzania Sd(15oC)=1895,7oCdni,
 • 2005/2006 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1848,2oCdni,
 • 2002/2003 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1778,8oCdni,
 • 2010/2011 r. o skumulowanej Sd(15oC)=1769,3oCdni.


 

Rys. 12. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) obliczona z definicji dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do sezonu grzewczego od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

W latach 2006-2009 r. i 2011-2013 r. Gdynia Oksywie była cieplejszym miastem niż położone dalej na południe Łódź i Kraków. W tych latach zużycie energii na ogrzewanie było w Gdyni Oksywiu mniejsze niż w Łodzi i Krakowie. Te wnioski przeczą intuicyjnej ocenie, że im dalej na południe położone miasto tym mniejsze powinno być zużycie energii na ogrzewanie budynków.

Tylko w 2010 r. Gdynia Oksywie była zimniejszym miastem a więc zużyła więcej energii na ogrzewanie budynków niż bardziej na południe położona Łódź czy Kraków.

Literatura

[1] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building
Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[2] J. Dopke: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl
24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r.
[3] Błaziak M., Reszczyńska M.: Dostawy gazu ziemnego do odbiorców. Magazyn Polski
Gaz i Nafta. PGNiG S.A., nr 8, 1998.
[4] Ogimet. WWW.ogimet.com

Józef Dopke
jozefdopke@wp.pl
04.02.2014 r.

All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher (Józef Dopke, jozefdopke@wp.pl), except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden. 

Polecamy
Bieżące wydarzenia
Targi Budowlane w Katowicach
Targi Budowlane Dom i Otoczenie w Katowicach
Katowice (27.04.2019 - 28.04.2019)
Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2011- 31.03.2012 r. dla wybranych polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonach grzewczych 2010/2011 r. i 2011/2012 r. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2011/2012 r. w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r. oraz w wieloleciu dla analizowa... » ...więcej
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

W artykule podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2012 - 31.05.2013 r. dla wybranych 33 polskich miast. Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w analizowanych miastach dla sezonu grzew... » ...więcej
Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r.

Różnice w zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2011 r. dla 31 miast Polski. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w 2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w 2011 r. w tych miastach względem zużycia energii w najciepl... » ...więcej
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r.

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2010- 31.03.2011 r. dla dwudziestu polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15ºC dla tych miast w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2010/2011 r. dl... » ...więcej
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce

Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce

W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…

Kiedy kobieta kupuje okna…

Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawa... » ...więcej
Moc grzejnika, a parametry instalacji

Moc grzejnika, a parametry instalacji

Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno... » ...więcej

Czopuch - połączenie kotła z przewodem kominowym

Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, pow... » ...więcej

Regulator pogodowy do sterowania kotłem

Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynk... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery