Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-76,t-zamknieta_instalacja_grzewcza_z_kotlem_na_paliwa_stale___zmiana_przepisow.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2009-08-04

Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów

Obwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. W dniu 12 marca 2009 roku Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmieniające niektóre dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy i zezwalające pod pewnymi warunkami na montaż kotłów na paliwa stałe w instalacjach zamkniętych wyposażonych w zamknięte (przeponowe) naczynie wzbiorcze. Zmieniono również wymagania odnośnie miejsca montażu kotłów. Rozporządzenie to wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 8 lipca 2009 roku. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461.

Warunki montażu kotła na paliwa stałe w instalacji zamkniętej

W tym zakresie dokonano następujących zmian:

20) w § 133

ust. 7 otrzymuje brzmienie

"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."

Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła jest to chłodnica – najczęściej wężownica znajdująca się w płaszczu wodnym kotła. Jej zadaniem jest możliwie szybkie schłodzenie wody w kotle, w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. W chwili, gdy temperatura przekroczy wartość bezpieczną, przez chłodnicę będzie przepływać zimna woda z instalacji wodociągowej, która po ogrzaniu – odbiorze ciepła z kotła, odpłynie do kanalizacji. Dla prawidłowego działania układu schładzającego, moc chłodnicy, musi być odpowiednio dobrana do mocy kotła, a podłączenie do wodociągu musi spełniać wymagania określone przez producenta kotła.

Miejsce gdzie można instalować kotły na paliwa stałe

Zmienione przepisy dotyczące tego tematu:

22) w § 136

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie

"1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.

2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe."

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3 na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m³,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust.1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła
- odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe."

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe."

Kotły na paliwa stałe o mocy cieplnej do 25 kW mogą być instalowane w pomieszczeniu na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w pomieszczeniach spełniających warunki do montażu kotłów o większych mocach cieplnych. Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł. Kotły o mocy powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużla powinien znajdować się w oddzielnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe.

Wprowadzono nową grupę kotłów o mocy do 10 kW, które w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych mogą być instalowane na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami mieszkalnymi, jednak muszą spełniać określone warunki dotyczące kubatury, wentylacji oraz przewodów kominowych. Ponadto pomieszczenia te powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanej na paliwa stałe.