www.info-ogrzewanie.plwww.info-ogrzewanie.pl
Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum rss
Strona główna Kotły na paliwa stałe Kotły gazowe Kominki Instalacje grzewcze Instalacje CWU Izolacja Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum

Ciepła zima – mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015

Autor: Józef Dopke / Data: 2015-01-21

Na rysunkach przedstawiono średnią temperaturę powietrza we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla pierwszych czterech miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska Rębiechowa, Białegostoku, Warszawy Okęcia, Wrocławia, Krakowa, Szczecina. Oceniono pierwsze cztery miesiące obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. pod względem zużycia energii na ogrzewanie budynków.

Średnie miesięczne temperatury powietrza

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. Tak obliczoną średnią temperaturę powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w czterech pierwszych miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) sezonu grzewczego 2014/2015 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

Najcieplejszym miastem we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. był:

 • Wrocław o średniej temperaturze 9,54oC,
 • Legnica (9,07oC),
 • Opole (8,99oC),
 • Szczecin (8,79oC),
 • Poznań (8,72oC),
 • Zielona Góra (8,62oC),
 • Koszalin (8,62oC).

Najzimniejszym miastem w tym okresie były:

 • Suwałki (5,41oC),
 • Białystok (5,45oC),
 • Zakopane (5,89oC),
 • Elbląg (6,58oC),
 • Olsztyn (6,68oC),
 • Lublin Radawiec (6,9oC),
 • Gdańsk-Rębiechowo (7,08oC).

Średnia temperatura powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski wynosiła 7,76oC.

Najzimniejszym miastem wojewódzkim w analizowanym okresie 2014 r. był Białystok ,a najcieplejszym miastem wojewódzkim Wrocław.

W Gdańsku-Rębiechowie w wieloleciu 1987-2014 najniższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła:

 • we wrześniu 1996 r. (9,99oC), 
 • w październiku w 1992 r. (5,12oC),
 • w listopadzie w 1998 r. (-2oC),
 • w grudniu 2010 r. (-6,57oC).

Najwyższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła:

 • we wrześniu 2006 r. (15,48oC),
 • w październiku w 2000 r. (10,98oC),
 • w listopadzie w 2006 r. (6,04oC),
 • w grudniu 2006 r. (4,89oC).

Wrzesień, listopad i grudzień 2006 r. były najcieplejszymi miesiącami w Gdańsku-Rębiechowie w wieloleciu 1987-2014.

Dlatego najcieplejszym analizowanym okresem w Gdańsku-Rębiechowie był okres od 1 września do 31 grudnia 2006 r. (9,29oC), następnie 2011 r. (7,47oC), 2000 r. (7,49oC), 2013 r. (7,3oC) i dopiero 2014 r. ze średnią temperaturą 7,08oC.

Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w czterech ostatnich miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) roku dla Gdańska-Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014

Na rys. 2 przedstawiono średnią temperaturę powietrza w czterech ostatnich miesiącach roku dla Gdańska-Rębiechowa.

Tak obliczona średnia temperatura dla 2014 r. wynosiła 7,08oC i była o 1,04oC większa od analogicznej średniej temperatury w wieloleciu 1987-2014, która wynosiła 6,04oC. Najzimniejszym analizowanym okresem w Gdańsku-Rębiechowie był okres od 1 września do 31 grudnia 2010 r. (3,99oC) następnie 1998 r. (4,24oC), 2002 r. (4,33oC) i 1993 r. (4,3oC).

Miesięczne liczby stopniodni grzania

Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowych.

Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów
mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą zewnętrzną, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią temperaturą dzienną powietrza zewnętrznego, to jest liczbą stopniodni grzania.

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) [3] dla temperatury bazowej 15oC [4, 5] w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego 2014/2015 r., to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r.

Spadek względny procentowy zużycia energii (paliw) na ogrzewanie budynków w roku x względem roku y określony jest wzorem:

gdzie:

Sd(15oC)x – liczba stopniodni grzania w roku x,
Sd(15oC)y – liczba stopniodni grzania w roku y lub średnia w wieloleciu.

Na rys. 3 podano skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech pierwszych miesięcy sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu od 1987 do 2014 r. w Gdańsku-Rębiechowie.

Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) we wrześniu październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. wynosiła 983,2oCdni.

Jak widać na rys. 3 analizowany okres 2014 r. nie był okresem o najmniejszym zużyciu energii na ogrzewanie budynków w Gdańsku-Rębiechowie.

W analizowanym okresie najmniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków stwierdzono:

 • w 2006 r. (722,6oCdni),
 • w 2000 r. (918,7oCdni),
 • w 2011 r. (942,3oCdni),
 • 2013 r. (942,4oCdni)
 • i dopiero w 2014 r. (983,2oCdni).

Średnia skumulowana liczba stopniodni grzania od 1 września do 31 grudnia w
wieloleciu 1987-2014 wynosiła 1107,4oCdni.

W analizowany okresie największe zużycie energii na ogrzewanie budynków stwierdzono:

 • w 2010 r. (1354,4oCdni),
 • następnie w 2002 r. (1332,6oCdni),
 • w 1998 r. (1328,5oCdni).

W stosunku do wartości średniej w wieloleciu 1987-2014 największe zużycie w 2010 r. było:

 • większe o [100%(1354,4oCdni/1107,4oCdni-1)=22,3%)] 22,3%,
 • a najmniejsze w 2006 r. było mniejsze o [100%(722,6oCdni/1107,4oCdni-1)= -34,7%] 34,7%.

W Gdańsku-Rębiechowie zużycie energii na ogrzewanie w okresie od 1.09.2014 do 31.12.2014 r. było większe o [100%(983,2oCdni/942,4oCdni-1)=4,3%] 4,3% niż w analogicznym okresie 2013 r.

Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w ostatnich czterech miesiącach roku podano dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku (rys. 4), dla najcieplejszego wojewódzkiego miasta Wrocławia (rys. 5), dla Warszawy Okęcia (rys. 6), Krakowa (rys. 7) i Szczecina (rys. 8).

Rys. 3. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Gdańska-Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014

Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Białegostoku w wieloleciu 1999-2014

Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Wrocławia w wieloleciu 1999-2014

Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Warszawa Okęcia w wieloleciu 1999-2014

Rys. 7. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Krakowa w wieloleciu 1996-2014

Rys. 8. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Szczecina w wieloleciu 1999-2014

Wnioski

W wieloleciu 1999-2014 cztery pierwsze miesiące obecnego sezonu grzewczego
2014/2015 r. nie były najcieplejsze a zużycie energii na ogrzewanie budynków najmniejsze.

W sześciu analizowanych miastach wojewódzkich najmniejsza liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia wystąpiła w 2006 r., z wyjątkiem Krakowa dla którego najcieplejszym okazał się 2000 r. (tabela 1, 2).

W tym rankingu drugim rokiem o najniższym zużyciu energii na ogrzewanie budynków był 2000 r. w Białymstoku, Gdańsku - Rębiechowie, Warszawie Okęciu i Szczecinie oraz 2006 r. w Krakowie i 2014 r. we Wrocławiu.

W rankingu zużycia energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września do 31 grudnia rok 2014 był ma drugim miejscu w przypadku Wrocławia, trzecim miejscu w przypadku Krakowa i Szczecina, czwartym miejscu w przypadku Warszawy Okęcia, piątym miejscu w przypadku Gdańska-Rębiechowa i szóstym miejscu w przypadku Białegostoku.

Tabela 1. Najmniejsze wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014

Tabela 2. Największe wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września do 31 grudnia obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. będzie większe:

 • 11,5% w Białymstoku,
 • o 4,3% w Gdańsku-Rębiechowie,
 • o 3,9% w Warszawie Okęciu

i mniejsze:

 • o 5,4% we Wrocławiu,
 • o 6,9% w Krakowie,
 • o 8,8% w Szczecinie

niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r.

Maksymalne zużycie energii na ogrzewanie w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014 było większe:

 • o 89,7% w Szczecinie,
 • 87,4% w Gdańsku-Rębiechowie,
 • 73,9% w Warszawie Okęciu,
 • 62,8% w Białymstoku,
 • 62,2% we Wrocławiu
 • 50,2% w Krakowie

od minimalnego w analogicznym okresie.

Literatura

[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] www.wunderground.com/history
[3] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[4] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu. GWiTS, 2014 nr 6 str. 210-214.
[5] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl
24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 03.10.2012 r.

Józef Dopke
14.01.2015 r.
jozefdopke@wp.pl

All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher ( Józef Dopke, jozefdopke@wp.pl) , except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.

 

Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.

Mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.

Na rysunku przedstawiono średnią temperaturę powietrza w okresie od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Krakowa w wieloleciu 1996-2015. Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego zilustrowano na rysunku dla 34 miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15ºC dla pierwszych sześciu miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska, Krakowa, Olsztyna i Helu. Oceniono zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. względem identycznego okresu poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r. dla Białegostoku, Gdańska, Gdańska Rębiechowa, Helu, Warszaw... » ...więcej
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2011- 31.03.2012 r. dla wybranych polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonach grzewczych 2010/2011 r. i 2011/2012 r. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2011/2012 r. w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r. oraz w wieloleciu dla analizowa... » ...więcej
Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom Junkersa

Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom Junkersa

W czerwcu na polskim rynku pojawiły się nowe stojące kot... » ...więcej
Polecamy porady
Moc grzejnika, a parametry instalacji

Moc grzejnika, a parametry instalacji

Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno... » ...więcej
Kiedy kobieta kupuje okna…

Kiedy kobieta kupuje okna…

Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawa... » ...więcej

Czopuch - połączenie kotła z przewodem kominowym

Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, pow... » ...więcej

Regulator pogodowy do sterowania kotłem

Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynk... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia